ΕΛΑΦΡΥ

Μπάλες και ασυμπίεστο υλικό από απορρυπασμένα ΟΤΚΖ ή απορρυπασμένες οικιακές συσκευές και διάφορο σκραπ έως 3 mm.

Το σκράπ δεν πρέπει να περιέχει: 

-επικίνδυνα υλικά για την υγεία, το περιβάλλον και τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων χάλυβα

- μη μεταλλικά υλικά, χώμα ή υπερβολική σκουριά,

-εύφλεκτα υλικά, όπως ξύλα, λάστιχα, πλαστικά, λιπαντικά και άλλες χημικές ή οργανικές ουσίες,

-εκρηκτικά ή ραδιενεργά υλικά.