Περιβαλλοντική Πολιτική της Εταιρείας

        Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2004, η εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και δεσμεύεται:

            * για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης

            * για τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία

            * για την πρόληψη της Ρύπανσης και

            * για τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότησή της.
        

        Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO14001 που αφορά την :

            * Ανακύκλωση Οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής

            * Ανακύκλωση σιδήρου και μετάλλων

            * Συλλογή και προσωρινή αποθήκευση ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συσκευών

            * Εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτου

       

        Η εταιρεία προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητες της και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας εστιάζεται στην:

            * Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων

            * Διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση.

            * Διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος

            * Στην συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με Περιβαλλοντικά Θέματα


        Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία.